اعضای هیأت مدیره شرکت:

حمیدرضا رفیعی

رئیس هیأت مدیره

  • کارشناسی ارشد مهندسی معدن
  •  

سید سهراب حسینی

مدیرعامل

  • دکتری مهندسی معدن